• MORGATE GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MGS)
 • Morgate Gayrimenkul Sistemi (MGS), Morgate firması ile anlaşma yapıp sistemi kullanma izni almış gayrimenkul ofislerinin ellerindeki sözleşmeli, özel ya da sözleşmesiz gayrimenkullerin sisteme kayıtlarını yaparak, MorGate çatısı altındaki diğer ofislerle paylaşımı amacıyla hazırlanmış bir sistemdir.

  MGS, kayıtlı her ofisin kurumsal bilgilerini tuttuğu gibi aynı zamanda her ofise istenilen sayıda kullanıcı oluşturmasına olanak sağlar. MGS'deki kullanıcı seviyeleri ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

  • Sistem Yetkilisi :
  • MorGate inşaat Gayrimenkul ve Turizm ltd. şti. yönetim kurulunun yetkilendirdiği kişidir. MGS sistemi ile ilgili her türlü uygulama ve kuralları koyma yeniden düzenleme, sistemle ilgili her türlü organizasyonu şirket adına yürüten kişidir. Sistemdeki tüm kullanıcılar üzerinde etkinlik  sahibidir ve şirket yönetimine karşı sorumludur.

  • Merkez Kullanıcı :
  • Sisteme gayrimenkul bildirme veya satış ya da kiralama gibi işlemleri yapma yetkisi olmayan, fakat sisteme girilmiş her türlü kayıt için; silme, düzeltme ve ekleme yetkisi olan admin konumundaki kullanıcıdır. Bu kullanıcı Ofis konumunda yada ofis kullanıcısı konumunda değildir. Merkez yaptığı tüm işlemleri MorGate'in yetkilendirdiği kişinin oluru ve bilgisi dahilinde yapar. Morgate sistemine gelen tüm talep maillerini sırasıyla ofislere dağıtırken birer nüshasını da yetkilinin de göreceği bir alanda saklar. Web sayfasındaki portföylerin daha geniş kullanıcılar tarafından görülebilmesi sanal ortamdaki hertürlü aktiviteyi yapar.Otomatik talep mailleri ofislere sırayla yönlendirilirken; ofis yetkilisi, ofis sorumlusu ve sorumlu danışmanlarına aynı anda gönderilir. Ancak ofisleri ilgilendiren diğer yönetsel duyurular ofis sorumlu ve yetkililerine gönderilir. Üyelere yollanacak her türlü mail ve bilgilendirme gönderileri ofisler ve çalışanları tarafından formatı hazır bir şekilde teklif edilir sistem yetkilisinin onayıyla yollanır. Ofisler kendi portföylerine ait "portföyünüzle ilgileniyorum" maillerini kendileri cevaplar. Merkez "sizin için seçtiklerimiz" penceresine konacak gayirmenkulleri ofislerden teklif edilen portföyler arasında sistem yetkilisinin onayıyla her ofis için en fazla 3 tanesini seçer.

  • Ofis Sorumlusu :
  • Morgate Firmasıyla anlaşma yapmış bir gayrimenkul ofisinin MGS ye kaydı esnasında o ofıse ait tanımlanan ilk kullanıcıdır. MGS deki Yetkileri ofis yetkilisi ile benzerdir. Sistemin Bölge ofisi ile ilgili resmi muhatabıdır.

  • Ofis Yetkilisi :
  • Morgate Firmasıyla anlaşma yapıp MGS sistemine kaydedilmis ofisler için en yetkili kullanıcı seviyesidir. Yetkileri kendi ofisi adı altında Ofis Yetkilisi, Sorumlu Danışman ve Danışman seviyelerinde kullanıcılar açabilmek, bu kullanıcılara ait bilgileri güncelleyebilip gerektiğinde bu kullanıcıyı silebilmek, sistemin izin verdiği her türlü gayrimenkul işlemini yapabilecek, kendi ofisine ait müşterilerle ilgili güncellemeleri yapabilmektir.

  • Sorumlu Danışman :
  • Bu seviyedeki kullanıcılar MGS de her türlü gayrimenkul işlemini (gayrimenkul kayıt , satış/kiralama bildirme, Sözleşme bitirme, sözleşme uzatma, sözleşme bildirme, resim ekleme) yapabildiği gibi mensup olduğu ofise ait müşteri bilgilerinde de güncelleme yapma yetkisine sahiptir. Danışmanlar kendi portföylerine ait ve sadece kendilerinin görebileceği "özel tanımınız" bölümüne ve başka kullanıcılarla paylaşmak istemedikleri bilgileri buraya kodlayabileceklerdir.

  • Danışman :
  • Bu seviyedeki kullanıcıların MGS de hiç bir kayıt yetkisi yoktur. Bu kullanıcılar MGS de sadece arama yapabilir ve sisteme girilmiş kayıtların detaylarını görüntüleyebilirler. Sisteme yeni başlayan veya ilgili ofisle kesin çalışma sözleşmesi yapmamış kişilerin sisteme entegrasyonu sürecinde bu kullanıcı seviyesi verilir.

  • MorGate’in Yetkileri :
  • MorGate kurmuş olduğu MGS sistemini yaygınlaştırmak sistemin işlerliğini verimli bir şekilde sağlamak için her türlü çabayı gösterir. Gayrimenkul alanında ki yeni gelişme ve uygulamaları takip eder, bu alanda ARGE çalışmaları yapar. Geniş kitlelere portföylerin ulaşmasını sağlamak için yazılı, görsel ve sanal kitle iletişim araçlarını kullanmak için her türlü altyapıyı oluşturur. Ofislerin toplu reklam ve pazarlama organizasyonlarını yapar. MorGate bu hizmetlerinde kar amacı gütmeden yapacağı tüm harcamaları ofislerin katkılarıyla yapar.

  • Ofis Yetkileri :
  • Her ofis sistem içinde eşit haklara sahiptir. İç işleyiş ve uygulamalarında serbesttir. Ancak MorGate çatısı altında tüm dış ilişkilerinde MorGate kurumsal yapısının koymuş olduğu kurallar dahilinde hareket ederler. Ofis yeni ve henüz tanımlanmamış bir uygulama için MorGate'in onayını almak zorundadır.

 • MORGATE GAYRİMENKUL SATILIK VE KİRALIK PAYLAŞIM TABLOSU
 • Komisyon oranımız Alıcıdan %2 ve Satıcıdan %2 olmak üzere toplam % 4 dür, Kiralamada ise bir aylık kira bedelidir ve kiralayandan bir defalığına alınır.

  • A ofisi sisteme girmiş, A ofisi satar ise alınan paranın % 100'ünü A ofisi alır.
  • A ofisi sisteme girmiş, B ofisi satar ise Paylaşım; A ofisi Satıcıdan, B ofisi de Alıcıdan alınan paranın sahibidir.
  • A ofisi sisteme girmiş, B ofisi sistem dışında başka X ofisin müşterisine satar veya kiralarsa paylaşım; Yapılan işlemden Satıcıdan alınan para A ofisine, Alıcıdan alınan para ise B ofisine verilir ve B ofisi ile X ofisi kendi aralarında istedikleri oranda paylaşabilir.
  • A ofisi sistem dışında başka bir X ofisinin Portföyünü (özel) sözleşmeli olarak sisteme girmiş, B ofisi satar veya kiralarsa, paylaşım; Yapılan işlemden Alıcıdan alınan para B ofisine, Satıcıdan alınan para ise A ofisine verilir ve A ofisi ile X ofisi kendi aralarında istedikleri oranda paylaşabilir.
  • Sistemde Özel olarak kaydedilen bir portföyün satışı halinde; Satıcı veya Alıcıdan alınacak tek taraflı; toplam %3 lük komisyonu aldıran ve sattıran ofisler arasında eşit paylaşılır.
  • Sisteme girilmiş portföy fiyatları üzerinden satış işlemi yapılır. Pazarlık Sistemdeki fiyatın %15 inden fazla olmamalıdır. Aksi halde satıştan elde edilen komisyon oranı sistemde kayıtlı fiyatın %85 i üzerinden hesaplanır. Satıcı fiyat revizyonu yapmış ise en az satıştan 1 tam gün önce sisteme bildirilmelidir.
  • Satıcı tarafından sözleşmesiz sisteme verilen portföy A ofisi tarafından sisteme ilk kaydedilmişse portföy A ofisinindir, Sözleşmesiz olarak başka bir ofis kaydedemez, Ancak satıcı sistemdeki başka bir B ofisiyle bağlayıcı sözleşme imzalar ve B ofisi satış yetkisini tamamen alırsa, sözleşmesiz portföy sistem yetkilisinin bilgisi dahilinde silinir ve portföy B ofisi adına sözleşmeli olarak tescil edilir.
  • Ofisler arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta sistemin kayıtları delil kabul edilir ve Taraflar arasında çözüme kavuşturulamayan problemlerde bir üst kurul olan MorGate yönetim kurulunun vereceği karar bağlayıcıdır.
  • Her Ofis Ayda 150 YTL MorGate Gayrimenkul Ltd Sti ne Aylik web ve MGS programı altyapi hizmetleri karsiliginda ödemek zorundadir. Bu rakam merkezce yıllık olarak yeniden belirlenir.
  • Her ofis MorGate'in belirlemis oldugu formatta afiş ve basılı evraklari kullanmak zorundadir. Ofisler adina merkezin yaptigi harcamalara aldiklari hizmet ve mal karsiligi orani kadar katılmak zorundadır.
  • Merkezce Tanımlanmamış her türlü basılı belge, araç ve yöntemlerin kullanımı için merkezin onayı şarttır.
 • MorGate Kira Garantisi Sistemi Neleri Kapsıyor ?
  • Kira tahsilatına güvence

  • Kiracınızın kirayı ödeyememesi durumunda, kiranız ödenir.

  • Depozito ve peşinatın ötesinde bir yaklaşım

  • MorGate Gayrimenkul, ev sahibi için, kiracıdan kaynaklanabilecek olası tüm borçlara karşı güvence sağlar. MorGate Gayrimenkul depozito ve peşinat kavramlarını geçmişte bırakıyor, emlak piyasasında yepyeni ve kapsamlı bir çözüm sunuyor.

  • MorGate Gayrimenkul, banka teminatı gibi kiranızı sigortalıyor

  • Bu sigorta ile kiracınızdan alacağınız kira, sigorta poliçesi şartları gereği garantilenir. Kiracınız ödemezse bile siz kiranızı alabilirsiniz.

  • Apartman veya site aidat borçları da problem değil

  • Kiracınız, kira ile birlikte sabit apartman veya site aidatını da ödemedi ise kiranız ile birlikte sabit apartman veya site aidatını bu sigorta ile sizin yerinize öderiz.

  • Avukatlık ve mahkeme masraflarını karşılıyor

  • Kiracınızın kirayı ödemediği durumlarda gerek kira fark alacağı için gerek evin tekrar kiralanabilir hale gelmesi için yapılacak tüm avukatlık ve mahkeme masraflarını size ödüyor veya kendisi yaptırıyor.

  • İşsiz kalma durumunda kira ödemesine güvence

  • Kiracının işten çıkarılması durumunda, işsizlik sigortasına başvurunun kabulü koşuluyla kiranın bedeli her ay kiracı adına ödenir.

  • İflas halinde de kira ödemesine güvence

  • Kiracı, beyana tabi gelir vergisi mükellefi ya da şirket hissedarı olarak iflas ederse, bunu belgelendirmesi koşulu ile kiranın bedeli her ay kiracı adına ödenir.

  • Yaşam kaybına veya yaşamsal problemlere çözüm

  • Kiracının yaşamını kaybetmesi halinde veya kaza ya da hastalık sonucu kalıcı sakat kalması halinde sigorta poliçesi şartları gereği kira bedelleri kiracı adına ödenir.

  • Bu garantiyi almak çok kolay

  • MorGate kira garantisi güvencesine sahip olmak için, Bir MorGate Gayrimenkul Ofisine başvurup kiralamak için yada kiralık için müracaat etmek, form doldurmak yeterlidir.


   Detaylı bilgi için; Morgate Gayrimenkul ofislerine müracaat ediniz.